Hybrid Exotic Strains

Snowcap

$230.00$1,200.00

Hybrid Exotic Strains

sour apple strain

$250.00$1,350.00

Hybrid Exotic Strains

Sour Diesel strain

$500.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Sunshine daydream strain

$240.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Turtle Pie

$240.00$1,200.00

Hybrid Exotic Strains

wedding cake

$230.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

White Fire Alien OG

$550.00$1,200.00

Hybrid Exotic Strains

White Rhino strain

$500.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

ZaZa

$230.00$1,200.00