Hybrid Exotic Strains

Blackberry Kush strain

$240.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Blue moonshine strain

$240.00$1,300.00
Sale!

Hybrid Exotic Strains

Buy Dancehall strain

$130.00$1,350.00

Hybrid Exotic Strains

Buy Deadhead OG strain

$140.00$1,000.00

Hybrid Exotic Strains

Buy Hawaiian diesel strain

$230.00$1,300.00

Cannabis strains

Buy Jack the Ripper strain

$130.00$1,450.00
Sale!

Hybrid Exotic Strains

Champagne Kush strain

$130.00$1,400.00
Sale!

Hybrid Exotic Strains

Dark Angel cannabis strain

$500.00$1,300.00