Hybrid Exotic Strains

Blackberry Kush strain

$500.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Buy Dancehall strain

$250.00$1,350.00

Hybrid Exotic Strains

Champagne Kush strain

$250.00$1,400.00

Hybrid Exotic Strains

Deadhead OG strain

$210.00$800.00

Hybrid Exotic Strains

Green Gelato

$250.00$1,450.00

Hybrid Exotic Strains

Hawaiian diesel

$550.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Hawaiian Snow strain

$500.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Jack the Ripper strain

$250.00$1,500.00