Hybrid Exotic Strains

Black Cherry Soda strain

$130.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Black Mamba strain

$140.00$1,300.00

Cannabis strains

Blueberry cannabis strain

$240.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Blueberry Faygo ( Exotic strain)

$140.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Buy Grape Ape strain

$130.00$1,350.00

Hybrid Exotic Strains

Buy Hawaiian diesel strain

$230.00$1,300.00

Cannabis strains

Buy Jack the Ripper strain

$130.00$1,450.00
Sale!

Cannabis strains

Buy Kurupts Moonrocks

$180.00

Cannabis strains

Buy Purple Urkle strain

$240.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Buy Skunky Diesel strain

$140.00$1,200.00

Cannabis strains

Buy White Rhino strain

$240.00$1,300.00