Hybrid Exotic Strains

Gelato #33

$140.00$1,200.00

Hybrid Exotic Strains

Girl Scout Cookies

$500.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Green Crack strain

$500.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Green Gelato

$250.00$1,450.00

Hybrid Exotic Strains

Hawaiian diesel

$550.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Haze xtreme cannabis strain

$500.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Ice Cream Cake

$230.00$1,100.00

Hybrid Exotic Strains

Jack the Ripper strain

$250.00$1,500.00

Hybrid Exotic Strains

King Kush strain

$230.00$1,400.00

Hybrid Exotic Strains

la kush cake strain

$500.00$1,300.00