Hybrid Exotic Strains

Buy Deadhead OG strain

$210.00$800.00

Hybrid Exotic Strains

Buy Gelato cannabis strain

$130.00$1,200.00

Hybrid Exotic Strains

Buy Grape Ape strain

$195.00$1,350.00

Hybrid Exotic Strains

Buy Hawaiian diesel strain

$230.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Buy Ice Wreck Strain

$230.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Buy Purple Urkle strain

$240.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Buy Runtz strain

$250.00$1,450.00

Hybrid Exotic Strains

Buy White Rhino strain

$240.00$1,300.00

Hybrid Exotic Strains

Cali Cannabis Kush Strain

$130.00$1,200.00